ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ПОСРЕДНИКЪТ предоставя услуги на клиентите-потребители, съответно клиентите-търговци, посредством Интернет сайта си /www.uspex.bg/. Тези условия обвързват всички потребители.

2. С натискане на бутона „ПРИЕМАМ”, клиентът-потребител/клиентът-търговец се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3. Идентифициране на клиента-потребител/клиента-търговец с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на / www.uspex.bg /, съхранение на IP адреса на клиента-потребител, както и всяка друга информация.

4. Услугите, които се предлагат на интернет страницата на www.uspex.bg не представляват правно обвързваща оферта, а имат значение на демонстративен онлайн каталог, описващ услугите на търговеца.

5. След натискане на бутона "ПРИЕМАМ", клиентите-потребители/клиентите-търговци се съгласяват да ползват услугите по посредничество, съобразно заявеното/ регистрирано желание за намиране на работа на лицето, съответно за намиране на работник/служител за обявената длъжност. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчаната услуга и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на потвърждението се счита за сключен договор за посредничество.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

7. ПОСРЕДНИКЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: извършване на посредническа дейност по наемане на работа, регламентирана в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР).

8. Посредническата дейност по наемане на работа се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работа, с цел сключване на договор за наемане на работа, като ПОСРЕДНИКЪТ предоставя в съвкупност или поотделно следните посреднически услуги:

1.информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

2.психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

3.насочване към обучение на възрастни;

4.насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

5.извършване на административни услуги по изготвяне и/или подпомагане на кандидата за работа да представи необходимите документи за постъпване на работа.

9.КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛ възлага, а „ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД, ЕИК 202692916, приема да извърши трудово-посредническа дейност по информиране и наемане на работа на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ в България и чужбина – държави членки на Европейския съюз , включително в програми, проекти, мерки за заетост и обучение,, извършване на административни услуги по изготвяне и/или подпомагане на кандидата за работа да представи необходимите документи за постъпване на работа. . Изискванията за конкретните длъжности предварително се договарят с КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ и се регистрират като желание за заемана позиция-длъжност в Интернет страницата, a именно: www.uspex.bg.

10. КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ възлага, а „ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД, ЕИК-202692916, приема да извърши трудово-посредническа дейност по информиране и наемане на работа на работници/служители на заявени като свободни длъжности от КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ в България и чужбина – държави членки на Европейския съюз , включително в програми, проекти, мерки за заетост и обучение. Изискванията за конкретните длъжности предварително се договарят с КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ и се регистрират като желание за заемана позиция-длъжност в Интернет страницата, а именно: www.uspex.bg

11. „ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД се задължава да подготви текстове на информационни и рекламни съобщения, необходими при набирането на подходящи кандидати. За КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ. Разходите за информационните съобщения не са включени в размера на възнаграждението на “ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД.

IV. ЦЕНА И СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

12.При сключване на трудов договор от страна на КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ със работник/служител посредством трудовото-посредничество на ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ дължи на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение в размер на 40% от размера на първото месечно брутното възнаграждение на служителя/работника еднократно.

13.Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА става изискуемо в срок от пет работни дни от деня на сключване на трудовия договор между КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ и служителя/работника.

14.В случай на забава за заплащане на възнаграждението на ПОСРЕДНИКА от страна на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ.

15. Всички плащания към ПОСРЕДНИКА следва да бъдат извършвани по следната банкова сметка: BG11BPBI79341038142101 -Postbank

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ И КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ

16. КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ има право да определи вида и формата, в които да му се представя информацията за професионалната пригодност на кандидатите.

17. КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ има право да получава текуща информация относно хода на изпълнение на настоящия договор.

18. КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ е длъжен да проведе интервюта с представените от “ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД кандидати до 10 работни дни след представяне на финалния списък от подходящи кандидати на клиента.

19. КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ е длъжен да спазва условията и начините за разплащане, договорени с “ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД

20. КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен да проведе интервю с представените от “ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД работодатели до 10 работни дни след представяне на финалния списък от подходящи работодатели за клиента-потребител.

21. КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен да спазва условията и начините за разплащане, договорени със “ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД

22. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ПОСРЕДНИКА се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „ЕМ ТРЕЙД” ЕООД услуги;

да уведомява незабавно ПОСРЕДНИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

да не извършва злоумишлени действия;

да обезщети ПОСРЕДНИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

23. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за кореспонденция и електронен адрес, да плати цената на услугата и да заплати разходите по услугите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

24. ПОСРЕДНИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛ И КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ ще осъществяват трудовата си дейност.

25. ПОСРЕДНИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.uspex.bg.

26. ПОСРЕДНИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на клиента-потребител съответно клиента-търговец, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ПОСРЕДНИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.uspex.bg.

27. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин, посредством предоставяните услуги. Дружеството не носи отговорност към КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ при невярност на посочената от КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ информация.

28. ПОСРЕДНИКЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите клиенти-потребители съответно клиенти-търговци, независимо дали са регистрирани.

29. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ПОСРЕДНИКА, освен в случай на изрично несъгласие на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ съответно КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ, изпратено на следния e-mail адрес office@uspex.bg ПОСРЕДНИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ПОСРЕДНИКЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

30. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПОСРЕДНИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на ПОСРЕДНИКА.

31. ПОСРЕДНИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки” (cookies). „Бисквитките” представляват текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на клиента-потребител, съответно клиента-търговец и позволяват възстановяване на информация за клиента-потребител, съответно или клиента-търговец, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ПОСРЕДНИКЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ, съответно КЛИЕНТИ-ТЪРГОВЦИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ПОСРЕДНИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ПОСРЕДНИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ, съответно КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ, съответно КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ПОСРЕДНИКА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да уведоми КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ, съответно КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ за промените в Общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТЪТ-ПОТРЕБИТЕЛ, съответно КЛИЕНТЪТ-ТЪРГОВЕЦ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят/Търговецът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ПОСРЕДНИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на КЛИЕНТА-ПОТРЕБИТЕЛ, съответно КЛИЕНТА-ТЪРГОВЕЦ.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

24. Под ПОСРЕДНИК се разбира „ЕМ ТРЕЙД 1” ЕООД, ЕИК-202692916, дейност на фирмата - Трудова посредническа дейност.

25. Под КЛИЕНТ-ПОТРЕБИТЕЛ съответно КЛИЕНТ-ТЪРГОВЕЦ се разбира всеки, който е заредил в интернет страницата www.uspex.bg на своя компютър.

26. Под “ТРУДОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ” се разбира посредническа дейност по наемане на работа, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР).

Посредническата дейност по наемане на работа се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа, като посредниците могат да предоставят в съвкупност или поотделно следните посреднически услуги:

1.информиране и/ или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

2.психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

3.насочване към обучение на възрастни;

4.насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

27. Интернет сайтът www.uspex.bg е собственост на ПОСРЕДНИКА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд София при сдружение „Правна помощ и медиация”, съобразно неговия Правилник.